гр. София, бул. "България" 49А ет.2

bg

Условия на труд

ПОЛИТИКА НА „ДИАНА КОМЕРС 1” ЕООД
ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ръководството на "ДИАНА КОМЕРС 1" ЕООД – Ямбол, като поема отговорност за непрекъснатото подобряване на работата по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, поддържане и развитие на внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 при прилагане на съответните законови и нормативни изисквания, си поставя следните ръководни принципи:
  • Непрекъснато усъвършенстване на работния процес на сътрудниците на организацията, чрез развитие на всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване по начин, осигуряващ контрол на съществуващите и предотвратяващ появата на нови рискове за здравето и безопасността на персонала и други заинтересовани страни
  • Ангажимент към спазване на законовите и други изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване, продукти и услуги на организацията
  • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при извънредни ситуации
  • Намаляване на риска от заболявания и инциденти на работното място чрез приемане на цели и програми
  • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд
  • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия
Ръководството на "ДИАНА КОМЕРС 1" ЕООД – Ямбол призовава сътрудниците на организацията да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по здравословни и безопасни условия на труд и да изхождат от тях при определяне на конкретните цели. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и спазване на произтичащите от внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд изисквания са задължение на всички сътрудници.

Ръководството на на “ДИАНА КОМЕРС 1” ЕООД – Ямбол поема своята отговорност за обучението и мотивирането на сътрудниците на Организацията, така че те да разбират и спазват настоящите задължения и приложимите законови и други изисквания, отнасящи се до дейността им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Сертификат за Система за управление на здравето и безопасността при работа

Сертификат за Система за управление на здравето и безопасността при работа

КОНТАКТИ - офис София

бул. "България" 49А ет. 2
02-958-9399

КОНТАКТИ - офис Ямбол

к-с "Златен рог" №80
046-661-055
Copyright © 2004 - 2023 Diana Commerce
"ДИАНА КОМЕРС-1" ЕООД е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ