гр. София, бул. "България" 49А ет.2

bg

Строителство по европейски програми

Списък на настоящи и изпълнени обекти по европейски програми

Проект Обект Година
1. Със средства по програма за Българо-германско сътрудничество. СМР по реконструкция и доизграждане на сграда, находяща се в УПИ І, кв.75 по плана на гр.Царево в ЦПОТ. 2008
2. Със средства по програми на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/. Строителство на канализационна мрежа с.Веселиново ІІ и ІІІ етап, общ. Тунджа. 2007-2008
Строителство на І и ІІ етап от проект: "Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на Общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча". 2011
Отводняване на храм "Св.Георги", касаещи дренаж и изграждане на канализационна система с включване на канализационни води към Гл.клон 9- храм "Св.Георги" - гр. Ямбол. 2012
3. Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдеще!Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България Проект: BG161PO001/1.1-01/2007/035, РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА: BG161PO001/1.1-01/2007/035-S-01 "Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в комплекс за социални услуги за деца и възрастни" гр. Ямбол. 2010
4. Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдеще!Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България Проект: BG161PO001/1.1-01/2007/035, РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА: BG161PO001/1.1-01/2007/035-S-01 "Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в комплекс за социални услуги за деца и възрастни" гр. Ямбол. 2010
5. Проект "Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/024. Избор на изпълнител / изпълнители за строително-монтажни работи на 4 училищни сгради, помещаващи 5 общински училища, на територията на гр. Пазарджик 2011
6. РА "Държавен Фонд Земеделие" /РА ДФЗ/ по Мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. с договор за отпускане на финансова помощ № 28/322/00544/12.06.2012 г. Ремонт на Храм "Света Троица" и подобряване на прилежащото пространство с. Бояново 2012
Ремонт на храм-църква"Свети Атанасий Велики" и подобряване на прилежащото пространство" с. Воденичене 2012-2013
"Ремонт на храм-църква "Свети Георги" и подобряване на прилежащото пространство" с. Маломирово 2012-2013
"Ремонт на храм-църква "Свети Димитър" и подобряване на прилежащото пространство" с. Лозенец 2012-2013
"Ремонт на храм-църква "Свети Архангел Михаил" и подобряване на прилежащото пространство" с. Мрамор 2012-2013
"Ремонт на храм-църква "Свети Константин и Елена" и подобряване на прилежащото пространство" с. Радовец 2012-2013
"Ремонт на храм-църква"Свети Димитър" и подобряване на прилежащото пространство" с. Устрем 2012-2013
"Ремонт на храм-църква"Свети Георги" и подобряване на прилежащото пространство" с. Мелница 2012-2013
"Ремонт на храм-църква"Свети Архангел Михаил" и подобряване на прилежащото пространство" с. Правдино 2012-2013
"Ремонт на храм "Свети Архангел Михаил" и подобряване на прилежащо пространство" с. Трънково, Община Елхово 2013
7. Проект: № DIR-592113-1-9, Финансиран от "Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г." , съгласно Договор № DIR-592113-C001/27.07.2011 г. и Столична Община Проектиране и строителство на инсталация за биологично третиране на площадка в м. "Хан Богров" София 2012-2013
8. Оперативна програма "Транспорт 2007-2013", „Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България” „Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас и Варна”- кула Варна и прилежаща техническа инфраструктура. 2014-2015
9. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд. Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в гр. Карлово, в т.ч. :- Инженеринг за доизграждане и модернизация на ГПСОВ на гр.Карлово;- Доизграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на гр. Карлово 2015
10. Проектът се осъществява съгласно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Хале“, бл.5“ 2017

КОНТАКТИ - офис София

бул. "България" 49А ет. 2
02-958-9399

КОНТАКТИ - офис Ямбол

к-с "Златен рог" №80
046-661-055
Copyright © 2004 - 2023 Diana Commerce
"ДИАНА КОМЕРС-1" ЕООД е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ