гр. София, бул. "България" 49А ет.2

bg

Препоръки

Настоящата референция се издава на строителна фирма "Диана Комерс 1" ЕООД гр. ЯМБОЛ, във връзка с изпълнение на строително-ремонтни работи, аварийно-укрепващи дейности за обект: „Сандъкчиевата къща" гр.Мелник, съгласно договор за СМР и поддръжка от 02.03.2012 г.
Фирма "Диана Комерс 1" ЕООД изпълни всички видове укрепващи и възстановителни строителни работи, спазвайки стриктно техническия проект за сградата, одобрен от НИНКН. Не бяха направени отклонения от проектната документация. По време на строителните работи, изпълнителят поддържаше непрекъснат контакт с Възложителя, БТК АД и проектантския състав, което позволяваше да се осъществява своевременен контрол върху качеството на изпълняваните строително-ремонтни дейности.
Компанията работи по предварително изготвен график и не допусна изоставане в срока, предвиден в договора. В своята строително-монтажна дейност "Диана Комерс 1" ЕООД използва съвременна техника и оборудване, високо квалифициран ръководен и изпълнителски състав.
Благодарение на добрата организация и отлична съгласуваност между специализирани звена, Строително-ремонтните работи бяха изпълнени с високо качество и в срок, в съответствие със законовата и нормативна уредба и изискванията на Възложителя.

БТК АД дава отлична оценка на работата на "Диана Комерс 1" ЕООД, като я счита за надежден, висококвалифициран и коректен бизнес партньор.
"ЕВРО ТРЕЙД КОНСУЛТ" ЕАД гр. Пловдив, издава настоящата референция на "Диана Комерс 1" ЕООД гр. Ямбол, във връзка с изпълнение на обект НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР Първи етап "Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда, в УПИ 1-9, кв 12А по плана на гр.София, Район Искър при СО

След проведен търг от "ЕВРО ТРЕЙД КОНСУЛТ" ЕАД гр. Пловдив, "Диана Комерс 1" ЕООД гр. Ямбол представя оферта и е избрана за изпълнител на обект: НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР Първи етап "Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда, в УПИ 1-9, кв 12А по плана на гр.София, Район Искър при СО
Строително-монтажните работи започват на 17.07.2012 година и приключват на 17.10.2012 година.
Съгласно предмета на договора и предложените работни проекти, на обекта се извършват следните видове строително-монтажни работи: земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, демонтажни и монтажни работи, хидроизолация, мазилки, облицовки и настилки, ВиК инсталации, електрически инсталации, ОВК инсталации, окачени тавани, фасадни и покривни топлоизолации и др. по реконструкция на съществуващата сграда.
Строително-монтажните работи са изпълнени съгласно всички желания на Възложителя и законовите изисквания на Р България, професионално и с отлично качество.
Мениджърският и изпълнителският екип на "Диана Комерс 1" ЕООД гр. Ямбол бяха в непрекъснат контакт с Възложителя, с което се скъсяваше срока за решаване на възникнали въпроси, уточняващи доброто изпълнение на строително-монтажните работи.
"Диана Комерс 1" ЕООД притежава и използва при изпълнение на СМР съвременна строителна техника, високо квалифициран технически и работнически персонал. Всичко това благоприятства за приключване на дейностите в предварително уговорения срок.
"ЕВРО ТРЕЙД КОНСУЛТ" ЕАД гр. Пловдив е удовлетворено от съвместната работа с „Диана Комерс 1" ЕООД Ямбол и я препоръчва искрено на бъдещите контрагенти на Дружеството като надежден и лоялен партньор и доказан професионалист в строителството.

Мария Стоева, Изпълнителен директор на "ЕВРО ТРЕЙД КОНСУЛТ" ЕАД
Уважаеми дами и господа,
С настоящето изразяваме нашето удовлетворение от фирма "Диана Комерс 1" ЕООД Ямбол, като коректен и отговорен партньор при взаимните ни бизнес отношения. Вследствие на дългогодишната ни съвместна работа и доказан професионализъм, с договор от 14.09.2007 година, възложихме на "Диана Комерс 1" ЕООД Ямбол изграждането на Ваканционно селище" Оазис" квартал 5- II етап, находящо се в с.Лозенец /УПИ I-103/, община Царево.
Обекта бе изпълнен в рамките на договорените срокове и предаден през м. април 2009 г.
Възложените СМР по всички части, включително и тези за площадкови ВиК мрежи бяха изпълнени качествено и в срок, съгласно одобрените проекти и действащите нормативни законови изисквания. Фирма „Диана комерс-1" ЕООД има богат професионален опит в сферата на строителството и разполага с много добри ръководни и изпълнителски екипи. Осигурена бе необходимата строителна механизация. При изграждането на обекта бяха вложени строителни материали с високо качество на водещи фирми в бранша.
При започване на обекта на възложителя беше предоставен подробен график за изпълнението на предвидените видове строително монтажни работи, който се спази стриктно и позволи да бъде създаден много добър синхрон между участниците в строителния процес.
Фирма „Интербилд" ЕООД е с отлични впечатления от цялостната дейност на фирмата във връзка с изпълнението на възложените им строителни дейности и я препоръчва като надлежен партньор за съвместна работа .
На ваше разположение сме за допълнителни въпроси и коментари, свързани с бъдещи проекти на "Диана Комерс 1" ЕООД, за които сме убедени, че ще бъдат изпълнени професионално и всеотдайно.

За „ИНТЕРБИЛД" ЕООД: инж. Ст. Николов
"Летище София" ЕАД издава настоящата референция на "Диана Комерс 1" ЕООД в уверение на това, че в периода месец юни - месец юли 2012 година е Изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Разрушаване на съществуващия бетонов колектор, разположен на праг 27 на старата ПИК, настояща магистрална пътека за рулиране „Н" и изграждане на нов такъв".

Кратко описание на обекта: I- ва категория , съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1 , точка 5 във връзка с чл. З от Наредба № 1/2003 г. на МРРБ.
Строежът представлява ремонт и рехабилитация на съществуващ бетонов колектор, разположен на праг 27 на старата писта, настояща магистрална пътека за рулиране „Н". Изпълнени са следните предвидени в проекта дейности:
 • Разбиване на съществуващата стоманобетонова настилка, демонтаж капаци и изрязване на част от стените на колектора.
 • Демонтаж стари кабели и почистване коритото на съществуващия колектор.
 • Монтаж на 6 броя нови гофрирани тръби ф 160 с послойно бетониране на същите.
 • Изпълнени са два броя нови стоманобетонови шахти със стоманобетонови капаци разположени от двете страни на колектора извън очертанията на ПР.
 • Изградена е нова стоманобетонова плоча с дебелина 16 см. /бетон В 30 и стомана А III/ на мястото на старата плоча.
 • Фрезоване и преасфалтиране в зоната над колектора - положени са 2 пласта по 6 см плътен асфалтобетон тип „А" - Е 1200 МРа.
"ДИАНА КОМЕРС 1" ЕООД изпълни стриктно и качествено задълженията си, на добро техническо и професионално ниво, при спазване изискванията на Техническата спецификация и всички законови нормативи. Фирмата е надежден партньор и работи с необходимата компетентност и професионализъм при изпълнение на своите задължения, защитавайки интересите на Възложителя. Със своите своевременни и компетентни действия "Диана Комерс 1" ЕООД допринесе за качественото и в срок изпълнение на строежа.

Изпълнителен директор: Веселин Нейков
Областен управител на област Ямбол, в качеството си на възложител по договор № ФС 0404/009 от 24.02.2012 г., дава настоящата референция на фирма „ Диана Комерс-1" ЕООД гр. Ямбол във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет „Възстановяване ограда на ГКПП „Лесово - Хамзабейли", с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

Обектът е първа категория по ЗУТ.
Строително - монтажните работи са изпълнени качествено, в срок и съгласно изискванията на Възложителя и законовите разпоредби на Република България.
Всички необходими актове и цялата документация, касаеща изпълнението на обекта и неговото остойностяване, бе съставена коректно и представена в срок.
Фирма "Диана Комерс 1" ЕООД притежава и използва при изпълнението на обекта съвременна строителна техника и високо квалифицирани работници и технически персонал.
Предвид коректността на "Диана Комерс 1" ЕООД в договорните взаимоотношения с Областен управител на област Ямбол и качеството на изпълнените строително-монтажни работи, същата се явява предпочитан партньор в строителния процес.

Областен управител на област Ямбол: ДИМИТЪР ИВАНОВ
Дирекция „Инфраструктура на отбраната" към Министерство на отбраната, издава настоящата препоръка на "Диана Комерс 1" ЕООД - гр .Ямбол във връзка с договор за строителство № ВИ 06-12/05.02.2009 г. за строеж 4-та категория „1477/Щ - Щаб на поделение 48 430 - Стара Загора", гр. Стара Загора.

Съгласно предоставения работен проект, на обекта са изпълнени строително-монтажни работи по части : „Архитектурна"; „Конструктивна"; „Електро"; „В и К" и „ОВК".
Благодарение на добрата организация и отлична съгласуваност между отделните специализирани звена, всички СМР са извършени в договорения срок и с отлично качество за периода 19.03.2009 г. - 19.09.2009 г.
При отчитане и остойностяване на изпълнените СМР, "Диана Комерс 1" ЕООД, подхожда коректно и професионално, спазвайки изискванията на договора.
За времето от въвеждане на обекта в експлоатация, към настоящия момент няма постъпило искане за отстраняване на дефекти в гаранционен срок. Отговорното поведение на фирмата при изпълнението на СМР по настоящия договор, дава основание да се счита, че при възникване на такава необходимост, същата ще изпълни задълженията си съгласно клаузите на договора.
Дирекция „Инфраструктура на отбраната" към Министерство на отбраната препоръчва "Диана Комерс 1" ЕООД за надежден партньор в строителния бранш, както в страната, така и пред чуждестранни възложители.
Настоящата референция се издава, за да послужи на "Диана Комерс 1" ЕООД -гр.Ямбол за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, търгове и конкурси.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА"
Д-Р ИНЖ. РУМЕН КИСЬОВ
Община Пазарджик издава настоящата референция на "Диана Комерс 1" ЕООД гр.Ямбол, във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/изпълнители за строително-монтажни работи на 4 училищни сгради, помещаващи 5 общински училища, на територията на гр. Пазарджик" по проект "Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Договор № BG161РО001/1.1 -01/2007/024.

След проведена от Община Пазарджик открита процедура за възлагане на обществена поръчка, "Диана Комерс 1" ЕООД гр. Ямбол представи оферта и бе избрана за изпълнител на обект: Сграда на ЕГ "Бертолт Брехт ".
Строително -- монтажните работи започнаха на 27.05.2011 г. и приключиха на 25.07.2011 г.
Съгласно предмета на договора и след изготвяне на работни проекти по части на обекта бяха извършени следните видове строително-монтажни работи: ремонт на хидроизолации на покрива, подмяна на обшивки, подмяна на дограма, топлоизолация по фасади, включително фасадно боядисване; направа на окачен таван, подмяна подови настилки, бояджийски работи в сградата, подмяна на облицовки и подови настилки в санитарни възли; подмяна на ВиК, ЕЛ, ОВК инсталации.
Строително-монтажните работи са изпълнени съгласно изискванията на Възложителя и законовите изисквания на Р България, професионално и с отлично качество.
Представителите на "Диана Комерс 1" ЕООД гр. Ямбол бяха в непрекъснат контакт с Възложителя, с което се скъсяваше срокът за решаване на възникнали въпроси и проблеми по изпълнение на СМР.
Организацията на изпълнение на СМР се осъществяваше по предварително съгласуван график между Възложителя, училищното ръководство и Изпълнителя.
"Диана Комерс 1" ЕООД притежава и използва при изпълнение на СМР съвременна строителна техника, високо квалифициран технически и работнически персонал. Всичко това допринесе за приключване на дейностите в предвидения срок.
Община Пазарджик е удовлетворена от съвместната работа с "Диана Комерс 1" ЕООД Ямбол и я препоръчва на бъдещите й контрагенти като надежден партньор в строителството.

Кмет на Община: ТОДОР ПОПОВ
Настоящата референция се издава от Консорциум „АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” като изпълнител по Договор № 4923/15.09.2010 г. за изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община , експлоатирана от „Софийска вода" АД - Зона 1
на "Диана Комерс 1" ЕООД член в сдружението и изпълнител на СМР по Договор № 4923/15.09.2010 г.

Обектите, изграждани през 2010 и 2011 година са изпълнени качествено, в срок и без забележки от страна на Възложителя.
При изпълнение на обектите изпълнителят разполагаше с квалифициран инженерно - технически персонал и служители, както и с необходимото оборудване и техника.
"Диана Комерс 1" ЕООД, Ямбол като Партньор в ДЗЗД „Обединение БИЛДИ" беше изпълнител по Обществена поръчка за: "Строителство на Първи и втори етап от проект: „Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча".

Разширението на депото е за 45000 еквивалент жителя.
Изпълнението на обекта включваше:
1. Вертикална планировка - разчистване на терена от растителност, направа на изкопи и насипи за оградни и основни диги;
2. Дренаж за инфилтрат - дренажна траншея и засипване с баластра, полагане на дренажни тръби;
3. Долно повърхностно уплътнение - направа на глинен екран, полагане на мембрана от ПЕВП, геотекстил и геосинтетичен дренаж;
4. Рехабилитация на подходен път — възстановяване на пътно легло и полагане на асфалтова настилка.
В резултат на създадената безупречна организация, въпреки трудните условия, Обединението изпълни задълженията си в срок и с високо качество.
Период на изпълнение — Април 2011 г. - Юни 2011 г.
"Диана Комерс 1" ЕООД разполага с необходимата техника, технически и кадрови потенциал и по време на съвместната ни работа прояви висок професионализъм и умения за работа.
Фирма "Диана Комерс 1" ЕООД, Ямбол е надежден партньор за съвместна работа в областта на строителството и изпълнението на специфични обекти в областта на опазването на околната среда.
Община Ямбол дава настоящата препоръка на "Диана Комерс 1" ЕООД гр. Ямбол - водещ партньор в Гражданско Дружество „ДБП - Ямбол", във връзка с изпълнението на обект „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Строително монтажните работи стартираха на 09.0б.2010 г. и приключиха на 10.10.2010 г.
Извършиха се следните видове строително - монтажни работи: Метални конструкции, зидария, бояджийски работи, кофражни и бетонови работи, покривни и хидроизолационни работи; топлоизолация фасади; монтаж асансьори - пътнически и товарни; монтаж инвалидни платформи; подови облицовки и настилки; ВиК, ЕЛ, ОВК инсталации.
Строителните работи бяха извършени с отлично качество и съгласно законовите изисквания.
Изпълнителят поддържаше непрекъснат контакт с Инвеститора, което позволяваше да се осъществява своевременен контрол по качеството на изпълнение на различните СМР.
Компанията работи по предварително изготвен график по седмици и не допусна изоставяне в сроковете, предвидени в тях.
"Диана Комерс 1" ЕООД има богат опит в организирането и изпълнението на строителните работи. Тя притежава цялата необходима техника и квалифициран технически и работнически персонал, нужен за съвременното строителство.
Община Ямбол дава отлична оценка на изпълнените СМР от фирмата и я счита за надежден партньор в строителството.

Зам. кмет: инж. К. Кърцъков
Община Ямбол - гр. Ямбол дава настоящата препоръка на "Диана Комерс 1" ЕООД гр.Ямбол, във връзка с изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на обект - Улични водопроводи и улична канализация по ул. "Генерал Заимов" и ул. "Граф Игнатиев", гр.Ямбол".

Поръчката беше изпълнена в рамките на договорения от 2 /два/ месеца срок - м. Ноември и Декември 2008 г.
Извършиха се следните видове строително-монтажни работи:
Подмяна уличен водпровод интернит Φ53О, Φ350, Φ250, Φ200 с нов чугунен водпровод Φ500, Φ400, Φ300 и нов полиетиленов водпровод от Φ110 до Φ400, и прилежащи към тях улични и сградни отклонения.
Строителните работи бяха извършени с отлично качество и съгласно законовите изисквания.
Изпълнителят поддържаше непрекъснат контакт с Инвеститора, което позволяваше да се осъществява своевременен контрол по качеството на изпълнение на различните СМР.
Компанията работи по предварително изготвен график по седмици и не допусна изоставане в сроковете, предвидени в тях.
"Диана Комерс 1" ЕООД има богат опит в организирането и изпълнението на строителните работи. Тя притежава цялата необходима техника и квалифициран технически и работнически персонал, нужен за съвременното строителство.
Община Ямбол гр. Ямбол дава отлична оценка на изпълнените СМР от фирмата и я счита за надежден партньор в строителството.

Зам. кмет: инж. К. Кърцъков
Главен изпълнител на обект: Реконструкция и доизграждане на сграда, находяща се в УПИ I, кв.75 по плана на гр.Царево в Център за професионално обучение по туризъм.

Община Царево гр. Царево дава настоящата препоръка на „Диана Комерс - 1" ЕООД гр. Ямбол - главен изпълнител на обект Реконструкция и доизграждане на сграда, находяща се в УПИ I, кв.75 по плана на гр. Царево в Център за професионално обучение по туризъм.
Компанията посочи най-ниски цени, минимални срокове за изпълнение на поръчката и максимални срокове за гаранция на изпълнените видове работи.
Бяха извършени следните видове строително - монтажни работи:
 • Реконструкция сграда в хотелска част;
 • Учебен корпус с кабинети;
 • Ресторантска част с учебна кухня;
 • Както и всички специалности : ЕЛ, В и К, ОВ, конструкции, архитектура, слаботокови инсталации, вертикална планировка.
Строителните работи на обекта бяха започнати през март 2008 г. и изпълнени в рамките на договорените срокове, с отлично качество и в съответствие със законовите изисквания.
В течение на строителния процес Изпълнителя поддържаше постоянна връзка с Инвеститора, което допринасяше за своевременно решаване на възникналите проблеми в процеса на работата.
"Диана Комерс 1" ЕООД има утвърдено име на строител, изпълняващ перфектно договорните си задължения. "Диана Комерс 1" ЕООД е надежден партньор за съвместна работа.

Кмет на община Царево: инж. П. Арнаудов
Перфектно изпълнение, точност, комуникация, доверие, надеждност ... И всичко това на едно място! Така се представи за нас строителната компания Диана Комерс от Ямбол.
Ние сме много доволни и щастливи, че за осъществяването на нашата мечта - строеж на къща - попаднахме на такъв забележителен и идеален партньор. Независимо от това, че ние като възложители бяхме отдалечени на хиляди километри от обекта, хората от фирмата работеха изключително точно и качествено.
Желаем на ръководителя на строителната компания, на инженерите и техническите ръководители, на всички строителни работници и подфирми сили и възможности и в бъдеще да поддържат качеството на изпълнение на такова високо ниво!

С уважение и благодарност: сем. Спаллек, Мюнхен, Германия, август 2008 г.
През 2003 година "Диана Комерс - 1" ЕООД извърши строително-монтажни работи по изграждане на обект "Преработвателно предприятие за производство на плодови и зеленчукови консерви" Промишлена зона, гр.Ямбол.
Фирмата посочи най-ниски цени, минимални срокове за изпълнение на поръчката и максимални срокове за изпълнените видове строително монтажни работи.
Обекта е изпълнен в рамките на договорените срокове и с отлично качество.
В течение на строителния процес Изпълнителя поддържаше постоянна връзка с Инвеститора, което допринасяше за своевременно решаване на възникналите проблеми в процеса на работа.
Фирма "Диана Комерс - 1" ЕООД има утвърдено име на строител, изпълняващ перфектно договорните си задължения.
"Диана Комерс - 1" ЕООД е надежден партньор за съвместна работа.

Управител: Светослав Пидаев
През 2001 година "Диана Комерс - 1" ЕООД е изпълнила ново строителство на хотелски комплекс "Финландия" в комплекс Пампорово.
Хотелският комплекс е с три ресторанта, покрит басейн, една таверна и три заседателни зали с РЗ площ 8 250 кв.м.
Времетраене на строително-монтажните работи - 6 месеца.
Обекта бе изпълнен по архитектурен проект без забележки и в договорения срок.
Фирмата показа голям опит в организиране и изпълнение на строителни работи, притежава цялата необходима строителна техника и квалифицирани работници.
"Перелик" АД счита "Диана Комерс - 1" ЕООД за надежден партньор в строителството и дава отлична оценка на извършената работа.

Изпълнителен директор: Иван Терзиев
"Медика" АД - гр. Сандански дава настоящата препоръка на "Диана Комерс - 1" ЕООД, във връзка с новоизградено предприятие за производство на твърди лекарствени форми - гр. Сандански.
Строително-монтажните работи бяха започнати на 01.10.2002 г. и завършени на 05.05.2003 г.
Извършиха се следните видове строително-монтажните работи: земни работи, бетонови работи, кофражни работи, метални конструкции, настилки, дограми, доставка и монтаж на панели тип "Сандвич" - специални за фармацевтичната промишленост, електро, В и К, ОВ и К инсталации, интелигентни системи и технологии.
Строителните работи бяха извършени с отлично качество и в предвидените от договора срокове.
Изпълнителя поддържаше непрекъснат контакт с Инвеститора и супервайзора, което позволяваше да се осъществява своевременен контрол по качеството на изпълнение на различните СМР.
Фирмата работи по предварително изготвени графици по седмици и месеци и не допусна изоставяне в сроковете, предвидени в тях.
"Диана Комерс - 1" ЕООД има голям опит в организирането и изпълнението на строителните работи. Тя притежава цялата необходима техника и квалифициран технически и работнически персонал, необходим за съвременното строителство.
"Медика" АД - гр. Сандански дава отлична оценка на изпълнените СМР от фирмата и я счита за надежден партньор в строителството.

Изпълнителен директор: Я. Ризова
В рамките на проект по програма ФАР BG 0005.04 "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата" Министерство на финансите е сключило договори за възлагане на обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи в пилотни институции за нуждите на Министерство на труда и социалната политика с фирма "Диана Комерс - 1" ЕООД.
Фирмата разполага с необходимите технически и човешки ресурси. Работата и се отличава с висококачествено изпълнение на строително-монтажните работи, както при извършване на ново строителство, така и при изпълнение на ремонтни и довършителни работи.
Обектите се изпълняват в рамките на договорените срокове.
В течение на строителния процес "Диана Комерс - 1" ЕООД поддържа постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и БЕНЕФИЦИЕНТА, което допринася за своевременно решаване на възникналите проблеми в процеса на работата.
"Диана Комерс - 1" ЕООД е надежден партньор за съвместна работа.

Директор: Владимир Вълчев
Министерство на труда и социалната политика издава настоящата препоръка на "Диана Комерс - 1" ЕООД във връзка с договор за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи на домове за деца с умствена изостаналост и помощни училища.
По отделните обекти бяха изпълнени следните видове строително-монтажни и ремонтни работи:
 • Ремонт на покривни конструкции, покривни и тенекиджийски работи.
 • Демонтажни работи на инсталации, настилки, облицовки, дограми и др.
 • Мазачески работи.
 • Бояджийски работи.
 • Столарски работи, вкл. ремонт и прогонка на съществуваща дограма.
 • Стъкларски работи.
 • Настилъчни работи.
 • Облицовъчни работи.
 • Почистване, циклене и лакиране на съществуващи дървени настилки и др. строително-монтажни работи.
 • Монтаж на всички видове инсталации.
 • Доставка и монтаж на кухненското и друго обзавеждане.
 • Доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма.
 • Сухо строителство по система "KNAUF".
 • Топло- и хидроизолационни работи.
Независимо, че изпълняваните обекти са разпръснати и отдалечени от седалището на фирмата, "Диана Комерс - 1" ЕООД извърши строително-монтажните работи с един месец предсрочно според договорените срокове и с много добро качество, отговарящо на критериите на Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи.
Благодарение на високо квалифицирания ръководен екип, добрата организация и отлична съгласуваност между отделните специализирани звена, всички СМР бяха реализирани в условията на непряк прецизен работен цикъл.
"Диана Комерс - 1" ЕООД има голям опит в организирането и изпълнението на строителните работи. Дружеството притежава цялата необходима техника и квалифициран технически и изпълнителски персонал, необходим за съвременното строителство.
Базирайки се на отличния резултат от работата на фирмата, етичните и коректни взаимоотношения и демонстрирания висок професионализъм, Министерство на труда и социалната политика на Република България препоръчва "Диана Комерс - 1" ЕООД като надежден партньор в строителния отрасъл.
Настоящата препоръка се издава, за да послужи при участие в търгове и конкурси.

Главен секретар: Георги Георгиев
През 2000 година община Котел проведе търг за определяне изпълнител на обект "Основен ремонт и реконструкция на болница за белодробни заболявания" гр. Котел.
Най-изгодни условия за нас, като цени и времетраене на ремонта бха предложени от "Диана Комерс - 1" ЕООД гр. Ямбол, която спечели търга и изпълни предвидените РСМР.
На обекта бяха изпълнени Архитектурно-строителни, ВиК, Ел и отоплително-вентилационни работи. Съгласно новото архитектурно разпределение бяха измествани стени изграждаха се нови прегради. Извърши се цялостно боядисване на стени, тавани, дограма. Подменена беше подовата настилка с нова. В санитарните помещения бяха подменени теракотната настилка и фаянсова облицовка по стените. Направи се ремонт на покрива.
По покрива беше подменена цялостно вътршната водопроводна мрежа, монтираха се нови тоалетни мивки и тоалетни чинии. Ремонтира се канализационната мрежа.
Беше сменена вътрешната електроинсталация, осветителните тела бяха заменени с нови луминисцентни.
По отоплителната част се подмениха старите радиатори с нови алуминиеви, тръбната мрежа беше заменена с полиетиленова с алуминиева вложка.
Цялостният ремонт беше изпълнен от фирма "Диана Комерс - 1" ЕООД със собствени работници без използване на подизпълнители.

Качеството на извършените работи е отлично.
През месец декември, 2001 г. Апелативна прокуратура - гр. Бургас проведе търг за извършване на основен ремонт и реконструкция на сграда Апелативна прокуратура - гр. Бургас.
Търгът беше спечелен от "Диана Комерс - 1" ЕООД, чиито показатели и срокове за изпълнение бяха най-изгодни.
След сключване на договора фирмата веднага започна работа на съответния обект. За специфичните СМР бяха осигурени най-добрите специалисти. Бяха извършени конструктивни, архитектурно довършителни и инсталационни работи.
Фирмата поддържаше непрекъснат контакт с Инвеститора, което осигуряваше своевременен контрол върху строителството и организацията на работата. Това доведе до предаването на обекта с отлично качество, макар възникналите допълнителни СМР.
Фирмата предложи нови технологии в извършването на ремонта.
Монтира PVC фасадни дограми, произведено в нейния цех, положи паркетни настилки с високо качество.

Апелативен прокурор: Й. Иванов
През 2000 година "Диана Комерс - 1" ЕООД гр. Ямбол е изпълнил основен ремонт на сградата на Районна прокуратура гр. Поморие.
Обекта бе изпълнен по архитектурно задание и количествена сметка.
Фирмата показа голям опит в организиране и изпълнение на строителни работи, притежава цялата необходима строителна техника и квалифицирани работници.
Ние, като инвеститор даваме отлична оценка на извършените строително-ремонтни работи, извършени от "Диана Комерс - 1" ЕООД гр. Ямбол.

ИД Районен прокурор: К. Янушев

Препоръка от сем. Спаллек, Мюнхен, Германия

КОНТАКТИ - офис София

бул. "България" 49А ет. 2
02-958-9399

КОНТАКТИ - офис Ямбол

к-с "Златен рог" №80
046-661-055
Copyright © 2004 - 2023 Diana Commerce
"ДИАНА КОМЕРС-1" ЕООД е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ