гр. София, бул. "България" 49А ет.2

bg

Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В „ДИАНА КОМЕРС 1” ЕООД

“ДИАНА КОМЕРС-1” ЕООД - гр. София, със седалище и адрес на управление в гр.София, район Триадица,
бул. “България ” № 49А, ет.2, офис 1 - комфорт, вписано в Търговския Регистър на Агенция по вписванията, С ЕИК №128018756, представлявано от ЖИВКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ в качеството му на управител, с настоящото УВЕДОМЯВА всички заинтересовани, че:

1. Е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.

2. Като администратор на лични данни определя целите и средствата за обработване на личните данни и е отговорно за съхранението и използването на личните данни на хартиен и магнитен/електронен носител.

3. Като администратор на лични данни събира и обработва следните лични данни, чието изброяване е примерно: за Физическа идентичност: имена, ЕГН, паспортни данни, адрес, телефон, електронен адрес, образ и др.п.; за Социална идентичност: информация за образование, документ за придобито образование, професионална квалификация, за владеене на чужди езици, трудов стаж, лични данни относно съдебното минало: за Семейна идентичност: информация за бракове, съвместни съжителства, деца родени в брак или припознати и др.п.; за Здравословно състояние: медицински освидетелствания, болнични листове, решения на ТЕЛК/НЕЛК и др.п. ; за Икономическа идентичност: данни относно имотното и финансово състояние на лицето, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа на дружества и други, изискуеми с оглед преценка на изискванията за съвместимост и др.п.;

4. Ще обработва личните Ви данни за следните допустими от закона цели,без необходимост от изрично съгласие : сключване и изпълнение на договори по които сте страна ; за спазване на нормативно установени задължения , приложими към администратора на лични данни и идентифицирането ви като клиент и във всички останали случаи с необходимост от изричното Ви съгласие/изразено чрез декларация/.

5. За посочените цели личните Ви данни могат да бъдат разкривани на следните трети лица, без изброяването да е изчерпателно, като например: лица имащи качество на „обработващ лични данни при администратора”; лица и институции имащи достъп до лични данни на законно основание и/или по силата на изрична нормативна разпоредба, в т.ч. НАП, НОИ, КФН, НСИ, ДАНС, съд, прокуратура, следствие, МВР , независими одитори и др.п.

6. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани при определени специални мерки за защита, като администраторът поддържа висок стандарт на защита на личните Ви данни.

7. С настоящото Ви уведомяваме ,че имате следните права по отношение на Вашите лични данни:Право на достъп до собствените си лични данни; Право на информираност (във връзка с обработването на личните данни от администратора); Право на коригиране (ако данните са неточни); Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“, ако данните са предоставени чрез подписване на декларация за съгласие); Право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; Право на преносимост на личните данни между отделните администратори; Право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен; Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

8. Личните данни се съхраняват за периода ,в който съществува основанието за обработването им и след отпадането му – до изтичане на сроковете установени в нормативен акт, които не са по кратки от пет години. Данните , за които няма установени в нормативен акт срокове ще бъдат съхранявани две години след отпадане на основанието за тяхното обработване.

9. За повече информация може да се свържете с нас на посочените по долу адреси :

гр. София, район Триадица, , бул. “България ” № 49А, ет.2, офис 1 - комфорт
гр. Ямбол, ул.”Златен рог” № 80

КОНТАКТИ - офис София

бул. "България" 49А ет. 2
02-958-9399

КОНТАКТИ - офис Ямбол

к-с "Златен рог" №80
046-661-055
Copyright © 2004 - 2023 Diana Commerce
"ДИАНА КОМЕРС-1" ЕООД е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ