гр. София, бул. "България" 49А ет.2

bg

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” "ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ" АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Проект "Партньори за бъдещо развитие и устойчива заетост – квалификационни услуги и обучения на заетите лица в "Диана комерс-1" ЕООД, "Аквагруп-Хит" ООД и "КО и КО" ЕООД, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" № ЕSF-2116-02-10003На 19.12.2013 година в заседателната зала на "Диана комерс-1" ЕООД се проведе заключителна пресконференция във връзка със завършване дейностите по договора „ ПАРТНЬОРИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ – квалификационни услуги и обучения на заетите лица в ДИАНА КОМЕРС–1 ЕООД, АКВАГРУП-ХИТ ООД И КО И КО ЕООД”. На пресконференцията присъстваха представители на фирмите партньори по проекта, обучавани лица и журналисти от медиите в Ямбол.

Ръководителят на Бенефициента, инж. Живко Ангелов - Управител на "Диана комерс-1" ЕООД, изказа задоволствие от постигнатите цели с изпълнението на Проекта.
Съгласно сключения договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2116-02-10003/ 11.10.2012 г. по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.16– "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3" под наименованието „ ПАРТНЬОРИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ – квалификационни услуги и обучения на заетите лица в ДИАНА КОМЕРС–1 ЕООД, АКВАГРУП-ХИТ ООД И КО И КО ЕООД”между Агенция по заетостта, Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейски социален фонд и „ Диана комерс-1” ЕООД и партньори, в периода м.януари- м. декември 2013 г.се извърши квалификационно обучение на заети лица във фирма "Диана комерс-1" ЕООД за част от професия "Строител", както следва по:
  • специалност 5820302 "Кофражи" – 5 лица;
  • специалност 5820304 "Зидария" – 3 лица;
  • специалност 5820306 "Вътрешни облицовки и настилки” - 10 лица;
  • специалност 5820307 "Външни облицовки и настилки” – 7 лица;
Във фирма "Аквагруп-хит" ООД за част от професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", специалност 5820501-"Вътрешни ВиК мрежи"- 12 лица.

Поради не явяване на обучаваща организация отпадна предвиденото обучение за повишаване на квалификация на 16 заети лица във фирма "КО и КО" ЕООД. Изпълнявайки дейностите по проекта се проведе обучение по теория и практика за съответните специалности в рамките на 300 учебни часа. Получените знания и умения допринесоха за повишаване на професионалния капацитет на обучените лица.
Всички курсисти се представиха задоволително и защитиха знанията си решавайки изпитните тестове и изпълнявайки изпитните практическите задачи за което получиха удостоверения за професионално обучение.
Ефектът от изпълнението на проекта е дългосрочен и тепърва ще се отчита неговия резултат. Ръководството на фирмите, остават уверени, че придобитата квалификация ще бъде използвана за качествено изпълнение на трудовите задължения и производителността на труда на обучените работниците.
Инвестицията по проекта дава предпоставка за устойчива заетост в ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД и АКВАГРУП-ХИТ ООД. В резултат от обученията, фирмите ще повишат своята конкурентоспособност, производителност и адаптивност към съвременните пазарни изисквания в строителния бранш.

Благодарим на всички участвали в проекта за тяхната отзивчивост и помощ!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Диана комерс-1 ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

КОНТАКТИ - офис София

бул. "България" 49А ет. 2
02-958-9399

КОНТАКТИ - офис Ямбол

к-с "Златен рог" №80
046-661-055
Copyright © 2004 - 2023 Diana Commerce
"ДИАНА КОМЕРС-1" ЕООД е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ