гр. София, бул. "България" 49А ет.2

bg

Околна среда

ПОЛИТИКА НА „ДИАНА КОМЕРС 1” ЕООД ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

"ДИАНА КОМЕРС 1" ЕООД си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване на работата по отношение опазване на околната среда, поддържане и развитие на внедрената Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 при прилагане на съответните законови и нормативни изисквания.
Тази политика е насочена към развитие на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:
  • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез ефективно управление на генерираните отпадъци
  • Постигане на съответствие с правните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти
  • Контролирано потребление на ресурсите – ел. електроенергия
  • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми
  • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху околната среда
  • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда
  • Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда
Ръководството на „ДИАНА КОМЕРС 1” ЕООД призовава сътрудниците на организацията да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околна среда и да изхождат от тях при определяне на конкретните цели. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за опазване на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената Система за управление на околната среда изисквания са задължение на всички сътрудници. Ръководството на на “ДИАНА КОМЕРС 1” ЕООД – Ямбол поема своята отговорност за обучението и мотивирането на сътрудниците на Организацията, така че те да разбират и спазват настоящите задължения и приложимите законови и други изисквания, отнасящи се до дейността им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Всички доставчици и контрагенти на организацията се призовават да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството по отношение опазване на околната среда.
Сертификат за Система за управление на здравето и безопасността при работа

Сертификат за Система за управление на здравето и безопасността при работа

КОНТАКТИ - офис София

бул. "България" 49А ет. 2
02-958-9399

КОНТАКТИ - офис Ямбол

к-с "Златен рог" №80
046-661-055
Copyright © 2004 - 2023 Diana Commerce
"ДИАНА КОМЕРС-1" ЕООД е администратор на лични данни съгласно българското и европейско законодателство.
Вижте повече на нашата страница ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ