БългарскиEnglish

Списък на настоящи и изпълнени обекти по европейски програми

Проект Обект Година
1. Със средства по програма за Българо-германско сътрудничество. СМР по реконструкция и доизграждане на сграда, находяща се в УПИ І, кв.75 по плана на гр.Царево в ЦПОТ. 2008
2. Със средства по програми на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/. Строителство на канализационна мрежа с.Веселиново ІІ и ІІІ етап, общ.Тунджа. 2007
2008
3. Строителство на І и ІІ етап от проект: "Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на Общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча". 2011
4. Отводняване на храм "Св.Георги", касаещи дренаж и изграждане на канализационна система с включване на канализационни води към Гл.клон 9- храм "Св.Георги" - гр. Ямбол. 2012
5. Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдеще!Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България Проект: BG161PO001/1.1-01/2007/035, РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПОРЪЧКАТА: BG161PO001/1.1-01/2007/035-S-01 "Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в комплекс за социални услуги за деца и възрастни" гр. Ямбол. 2010
6. Проект "Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/024. Избор на изпълнител / изпълнители за строително-монтажни работи на 4 училищни сгради, помещаващи 5 общински училища, на територията на гр. Пазарджик 2011
7. РА "Държавен Фонд Земеделие" /РА ДФЗ/ по Мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. с договор за отпускане на финансова помощ № 28/322/00544/12.06.2012 г. Ремонт на Храм "Света Троица" и подобряване на прилежащото пространство с. Бояново 2012
8. Ремонт на храм-църква"Свети Атанасий Велики" и подобряване на прилежащото пространство" с. Воденичене 2012
2013
9. "Ремонт на храм-църква "Свети Георги" и подобряване на прилежащото пространство" с. Маломирово 2012
2013
10. "Ремонт на храм-църква "Свети Димитър" и подобряване на прилежащото пространство" с. Лозенец 2012
2013
11. "Ремонт на храм-църква "Свети Архангел Михаил" и подобряване на прилежащото пространство" с. Мрамор 2012
2013
12. "Ремонт на храм-църква "Свети Константин и Елена" и подобряване на прилежащото пространство" с. Радовец 2012
2013
13. "Ремонт на храм-църква"Свети Димитър" и подобряване на прилежащото пространство" с. Устрем 2012
2013
14. "Ремонт на храм-църква"Свети Георги" и подобряване на прилежащото пространство" с. Мелница 2012
2013
15. "Ремонт на храм-църква"Свети Архангел Михаил" и подобряване на прилежащото пространство" с. Правдино 2012
2013
16. "Ремонт на храм "Свети Архангел Михаил" и подобряване на прилежащо пространство" с. Трънково, Община Елхово 2012
17. Проект: № DIR-592113-1-9, Финансиран от "Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г." , съгласно Договор № DIR-592113-C001/27.07.2011 г. и Столична Община Проектиране и строителство на инсталация за биологично третиране на площадка в м. "Хан Богров" София 2012
2013